Õppe-kasvatustöö

Lasteaed on avatud 7.00-18.00.

Vihtra Lasteaed on 2-rühmaline lasteaed. Õppe- ja kasvatustöö toimub eesti keeles.

Õppeaasta üldeesmärk püstitatakse ning temaatika valitakse ja kinnitatakse pedagoogilise nõukogu poolt iga aasta 10. septembriks.

Temaatika toetab lasteaia üldeesmärgi elluviimist ning õppe- ja kasvatustegevuse lõimumist, arvestab laste huvisid ja ühiskonna mõjutusi.

Lasteaia ürituste plaan koostatakse iga õppeaasta alguses pedagoogilise nõukogu poolt. Lasteaia ürituste plaani koostamisel lähtutakse lasteaia õppeaasta temaatikast, eesmärkidest, traditsioonilistest üritustest ja rahvuslikest tähtpäevadest.

2015-2016 õppeaasta teema on: “PERE: kodu ja lasteaed”

  • Eesmärk: Lapsed oskavad hoolida pereliikmetest nii kodus kui lasteaias.”

Rühma õppe- ja kasvatustegevuse korraldamiseks koostab rühmameeskond nädalaplaani lähtudes lasteaia õppekavast ja rühma tegevuskavast.

Rühma nädalaplaan on lapsevanemale kättesaadav rühma stendilt.
Muusikategevusi ja liikumistegevust viivad läbi lasteaia muusikaõpetaja ja liikumisõpetaja. Lasteaial on võimalik saada logopeedilist abi valla logopeedilt, kelle abiga toimub erivajadustega laste toetamine ja erialane töö. Ajaliselt on ära määratud muusika- ja liikumistegevuste algused. Teisi õppetegevusi võib õpetaja alustada vastavalt oma rühma tegemistele. Õpetajal on õigus varieerida oma tegevuste liike sõltuvalt teemast, huvist, saadaolevast materjalist ja võimalustest.

Vihtra Lasteaed juhindub koolieelse lasteasutuse seadusest, põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest, kohaliku omavalitsuse korralduse seadusest, teistest õigusaktidest ja oma põhimäärusest.

Vihtra Lasteaia õppekava on kättesaadav lasteaias.

PLANEERITAVAD ÜHISÜRITUSED 2015-2016 õppeaastal

DETSEMBRIS

  • 14.-17.12 Päkapiku töönädala tegemised
  • 17.12 Jõulupidu Vihtra Külakeskuses

NB!

  1. Vihtra Lasteaed on liitunud projektiga “Kiusamisest vaba lasteaed”.
  2. Alates 18. septembri saavad soovijad osaleda jalgpallitreeningutel. Treeningtunnid toimuvad reedeti, kell 10.30 lasteaias. Treeneriteks on jalgpalliklubi Vaprus treenerid. Lapsevanema poolne osalustasu lapse kohta on kuus 5.- eurot. Täpsem info lasteaiast.